organizacja pogrzebów

Regulamin

organizacja pogrzebu
 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz tej Parafii.
 2. Czynności administrowania cmentarzem Proboszcz powierza Administratorowi Cmentarza
  z zachowaniem uprawnień Proboszcza jako Zarządcy.
 3. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Biurze Cmentarza lub Kancelarii Parafialnej. Biuro cmentarza czynne jest we wtorek  w godz. 09.00–11.30 lub po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 4. Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim, zwanej dalej Parafią.
 5. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 6. Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.
 7.  Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 8. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych
 9. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
 10. Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody Administratora Cmentarza.
 11. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada Administrator cmentarza.

12. Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu, budowa grobowca (pieczary), budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, posadowienie ławki wymagane jest uzyskanie zgody Administratora Cmentarza.

13. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Administratorem Cmentarza.

14. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

15. Prace remontowe i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 do 16.00. Odstępstwo od ww. reguły wymaga aprobaty Administratora Cmentarza.

16.  Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.

17. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu.

18.  Administrator Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w ramach terenu cmentarnego.

19. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

20. Na Cmentarzu zabrania się:

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi  miejsca,
 • zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotów itp.,
 • przemieszczania nagrobków,
 • prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca,
 • prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,
 • sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,
 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora Cmentarza,
 • wjazdu rowerami (dopuszcza się przejście piesze z rowerem),
 • wprowadzania zwierząt,
 • palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,
 • przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • uprawiania żebractwa.

21. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie ofiary, Zarząd Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

22. Osobie, która pomimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej ofiary, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.

23. Po wygaśnięciu ofiary za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia ofiary 20-letniej.

24. Przedłużenie prawa do dysponowania na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary 20-letniej.

25.   Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.

26.  W przypadku nie wniesienia ofiary w terminie, za zgodą Zarządu Cmentarza, możliwe jest przywrócenie praw do grobu.

27.  Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. pokładne.

28.  Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą lub Administratorem Cmentarza.

29.  W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje Zarządca lub Administrator Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

30.  Wniesienie ofiary 20-letniej za grób przez dysponenta nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej, przez tę osobę wskazaną

31. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

32.  W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu, Zarządca Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

33. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy Cmentarza. 

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
           

Wgląd do Regulaminu Cmentarza znajduje się w Biurze cmentarnym oraz w Biurze parafialnym.